نمونه کارهای ما

برخی از نمونه کارهای پاک مهر افشار

نمونه کار شستشوی موکت

برخی از نمونه کارهای پاک مهر افشار

نمونه کار شستشوی مبلمان

برخی از نمونه کارهای پاک مهر افشار

نمونه کار شستشوی تشک

برخی از نمونه کارهای پاک مهر افشار

نمونه کار شستشوی صندلی

برخی از نمونه کارهای پاک مهر افشار