دفتر مرکزی : ۰۲۱۶۶۷۶۰۳۸۲

 

غرب تهران : ۰۲۱۸۸۶۵۵۰۶۶

 

راه های ارتباطی با پاک مهر افشار

شماره تلفن همراه : ۰۹۱۲۰۸۸۵۰۷۰